Algemene voorwaarden 2015 Coloured Glasses®

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:Coloured Glasses®, c.q. Felicia Brokerhof-Ferron

Opdrachtgever:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

Cliënt:                de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training, therapie, persoonlijkheidstest, of aanverwante werkzaamheden, waar­voor hij niet zelf de opdrachtgever is. Opdrachtgever en cliënt kunnen één en dezelfde natuurlijke persoon zijn.

Partijen:              opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

Diensten:            alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, of direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:   elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

 Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van haar beroep diensten worden aan­geboden of geleverd.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolg­opdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar inspannings­verplichting na te komen in zorgvuldigheid en vakmanschap.

 Artikel 4: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet of een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever, cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever of cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 Artikel 5: Honorarium en kosten

Het honorarium van opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

 Artikel 6: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.
 2. Indien de factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum volledig is voldaan is opdrachtgever automatisch in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Hiermee is bedoeld de wettelijke rente voor handelstransacties indien
 3. Ingeval er meer opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7: Incassokosten

Indien de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in gebreke is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of cliënt slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijk van opdrachtnemer beperkt zijn tot het honorarium van de opdracht met een maximum van 5.000 euro.
 3. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid  in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen.
 6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 Artikel 9: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voorzover deze absoluut noodzakelijk zijn voor het adequaat uitvoeren van de opdracht. Persoonsgegevens worden niet – dan na uitdrukkelijke toestemming door cliënt – verstrekt aan derden. Persoonsgegevens worden niet bewaard, anders dan ten behoeve van uitvoering van de opdracht.

 Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door opdrachtgever van trainingen dient bij aangetekend schrijven te geschieden.  Annulering door opdrachtgever van coaching of therapie dient telefonisch of schriftelijk (evt. per email) te geschieden.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient opdrachtgever bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten,  100%  van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan  binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door opdrachtgever of cliënt van coaching, therapie en andere begeleidingstrajecten binnen  24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit  100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, en tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten verschuldigd.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.

 Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.